Homeติดต่อเราLink
เสียงธรรม
เพลงสวด-บทสวดมนต์
วิชามหาปราชญ์
เรื่องของกรรม
เมนูหลัก

วิชามหาปราชญ์
คาถาบูชาประจำวันเกิด

วันอาทิตย์  ( 6  จบ )

อุเทนตะยัญจักขุมา  เอกะราชา  หะริสสะวัณโณ       ปะฐะวิปปะภาโส  ตัง ตัง นะ

มัสสามิ หะริสสะวัณณัง   ปะฐะวิปปะภาสัง   ตะยัชชะ   คุตตา  วิหะเรมุ  ทิวะสัง เย พร

หมณา เวทะคุ   สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะ

มัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร

จะระติ เอสะนาฯ

 

วันจันทร์ ( 15  จบ )

ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญ  จะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ  สัทโท 

 ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  สังฆา

นุภาเวนะ  วินัสสะเมนตุฯ

 

วันอังคาร ( จบ )

ยัสสานุสะระเณนาปิ  อันตะลิกเขปิ   ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ

ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา  สัพพูปัททะวะชาลัมหา  ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะ

นา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

 

วันพุธ ( 17 จบ )

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะยันนาเสติ วิสัง โฆรัง

เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพ

พะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

 

วันพฤหัสบดี ( 19 จบ )

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร  นิพพัตตัง  วัฏฏะชาติยัง  ยัสสะ  เตเชนะ

ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ  สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามเหฯ

 

วันศุกร์ ( 12  จบ )

ยัสสานุภาวะโต  ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชัน

โต  รัตติทิวะมะตันทิโต สุขัง  สุ ปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอ

วะ มาทิคุณูเปตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

 

วันเสาร์ ( 10 จบ)

ยะโตหัง  ภะคินี อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ 

ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ  เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

               

 

พระคาถาบูชาดวงพิชัยสงคราม
(ตั้งนะโม ๓ จบ)

"นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญ จะ   ปะมุญจะถะ ศศิ ภุมโม จะเทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว ศุกะโร จะ มหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะเทวามัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถีภะ วันตุ เมฯ"

 

 

ดวงพิชัยสงคราม...คือดวงชะตาที่ถูกผูกขึ้นอย่างละเอียดที่สุดแบบจักรราศี ซึ่งดวงพิชัยสงครามนี้อาจจะเป็นดวงชะตาของบุคคลหรือดวงฤกษ์ใน
การกระทำการต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในสมัยก่อนนั้นผู้ที่จะมีดวงพิชัยสงครามได้นั้นจะต้องเป็นบุคคลระดับชั้นแม่ทัพหรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ขึ้น
ไปตลอดจนกระทั่งระดับพระมหากษัตริย์ สามัญชนธรรมดาหาอาจมีดวงพิชัยสงครามได้ไม่ เพราะดวงนี้จะหาคนผูกเป็นได้ยากมาก อีกทั้งใช้เวลา
ในการคำนวณมาก ระดับโหรชั้นอาจารย์ยังต้องใช้เวลาในการคำนวณถึง ๗ วันจึงจะสำเร็จ ดังนั้นจึงจะค่อนข้างหาผู้ที่มีดวงพิชัยสงครามได้ยากมาก
ในปัจจุบัน

 

ลักษณะของดวงพิชัยสงคราม

การผูกดวงพิชัยสงครามตามรูปด้านล่างมีหลักในการผูกดังต่อไปนี้...

.กำหนดให้ดวงราศีจักร อยู่กึ่งกลางยันต์พิชัยสงครามด้านบนของกระดาษใต้พระพุทธฉาย
.ใต้ยันต์พิชัยสงคราม จัดเป็นยันต์รูปบัลลังก์ อยู่กลางกระดาษ และทำเป็นยันต์ลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั้น
.เบื้องซ้าย ชั้นล่างสุด ของยันต์รูปบัลลังก์เป็นหลักอินทภาส เบื้องขวาเป็นหลักบาทจันทร์ ซึ่งหลักทั้งสองนี้โบราณยกย่องว่ามีความสำคัญสูง ท่านจึง
ให้สถิตย์ภายใต้เศวตฉัตร
.กรอบของยันต์พิชัยสงคราม มีพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกทิศ

.ยันต์พิชัยสงคราม ทำล้อมกรอบดวงราศีจักร เพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา มิให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแพ้วพานได้ พระคาถาที่บรรจุในยันต์พิชัยสงครามนี้
ก็คือ "พระอิติปิโสย่างตาม้า" และสำหรับทิศแม่ธาตุทั้งสี่ของดวงพิชัยสงคราม อันได้แก่ทวารทั้งสี่คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะมีคาถา นะ มะ พะ ทะ ปิดไว้
ส่วนตามมุมต่างๆของดวงพิชัยสงคราม เฉพาะที่ยันต์พิชัยสงครามมีช่องโหว่อยู่ ๑๖ ช่อง ก็ได้บรรจุพระคาถาพระเจ้าสิบหกทิศปิดไว้ทุกช่องโดยพระ
คาถาดังกล่าวนี้คือ "นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง"
.พระอิติปิโสแปดทิศ กรอบนอกของดวงพิชัยสงครามได้บรรจุสิ่งศักสิทธิ์ป้องกันภัยพิบัติไว้ทั้งแปดทิศด้วยกันซึ่งก็คือพระคาถาอิติปิโสแปดทิศ
.พระคาถาอื่นๆ นอกจากพระคาถาดังกล่าวแล้วในดวงพิชัยสงครามยังอาจจะบรรจุพระคาถาอื่นๆลงไปได้อีกเช่น พระนวหรคุณเก้า, หัวใจพระอภิ
ธรรมหรือพระธรรมเจ็ดคัมภีร์, พุทธรักษา, ธรรมรักษา, สังฆรักษา, ปิตารักษาและอินทรักษา, พรหมรักษา, เทวดารักษา, มาตารักษา เป็นต้น

 

จะเห็นได้ว่าการจัดสร้างดวงพิชัยสงครามขึ้นมาดวงหนึ่งนั้นจะต้องใช้เวลาและความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงพระคาถาที่
จารึกในดวงพิชัยสงคราม จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ดวงพิชัยสงครามจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ทำหน้าที่คุ้มครองรักษาเจ้าของดวงชะตา
ให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ ดังนั้นถ้าผู้ใดมีดวงพิชัยสงครามเป็นของตัวเองก็จงหมั่นบูชาและภาวนาตามคาถาด้านล่างนี้เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง...
 
เข้าดู(17270)


วิชามหาปราชญ์มาใหม่ล่าสุด
A00046 10/7/2552 21:01:26 -  พระพุทธเจ้าพูดถึงโลกอื่นๆหรือต่างดาว (13299)
A00036 11/12/2550 20:36:42 -  วิธีเจริญสมาธิภาวนา (17267)
A00034 24/4/2553 20:10:57 -  เจ้ากรรมนายเวร โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ (20579)
A00032 30/3/2551 20:36:07 -  จุดหมายปลายทางของอริยมรรค (9671)
ดูทั้งหมด>>